Privacybeleid

 

Beweging in Ontwikkeling hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en die van je kind. Met ons privacybeleid informeren wij je over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van jou en je kind te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beweging in Ontwikkeling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens van jou en je kind verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van je kind;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beweging in Ontwikkeling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens. Als je na het doornemen ons privacybeleid vragen hebt of contact met ons wil opnemen kan dit. Onze contactgegevens staan onder Contact.

Hoe en wanneer verwerken wij uw gegevens?

Bij aanmelding of bij het intakegesprek worden persoons- en verzekeringsgegevens van jouw kind opgenomen. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen, voor communicatie met de verwijzer/arts, voor de declaratie naar zorgverzekeraars en voor het maken van nota’s voor zaken die niet door zorgverzekeraars vergoed worden. Daarna houden wij voor kinderfysiotherapie het medisch dossier bij (EPD). Dit is nodig om de behandeling goed te kunnen uitvoeren. Aan het einde van de behandeling rapporteren we  aan de huisarts of andere verwijzer. Heb je daar bezwaar tegen, dan kunt je dat natuurlijk kenbaar maken. Bij het afsluiten van de behandeling zijn wij door de zorgverzekeraars verplicht je per mail te vragen naar jouw ervaringen. Dat gebeurt door middel van een anonieme enquête verzorgd door bureau Qualiview waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten ten behoeve van jouw privacy. Ook hier maken wij gebruik van de persoonsgegevens van jouw kind en jouw emailadres. Een uitnodiging voor de klanttevredenheidsenquête wordt alleen verstuurd als je daar toestemming voor hebt gegeven.

De gegevens die wij vragen voor kinderfysiotherapie:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer ter inzage;

De gegevens die wij vragen voor kinder- en jongerenscoaching, ouderschapscoaching en de diverse trainingen die wij aanbieden:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;

Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

Zoals hierboven beschreven verstrekken wij persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De communicatie met de huisarts/verwijzend arts van jouw kind;
 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het verwerken van declaraties
 • Het verwerken van de boekhouding
 • Het uitzetten van de verplichte enquête;
 • Het verzorgen van de digitale dossier voering (EPD)
 • Het verzorgen en verzenden van de Nieuwsbrief voor Ouders

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoons- en medische gegevens delen met derden als je ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft. Te denken valt aan andere (para)medici, leerkrachten, psychologen e.d. die bij de begeleiding van jouw kind betrokken zijn.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou en je kind te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Beweging in Ontwikkeling van de gegevens van jouw kind kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent de gegevens van uw kind

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van  persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heel je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als je ons toestemming heeft gegeven jouw gegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van jou of je kind dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan betreuren wij dat zeer. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Beweging in Ontwikkeling houdt zich naast de AVG ook aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vast gelegd. Wil je meer weten over de WGBO, ga dan naar de website van de Rijksoverheid over dit onderwerp.